Prive beleid

Mulder & Schneider BV, gevestigd aan Bronsweg 7 Lelystad Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: [email protected]

Jack Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van Mulder & Schneider BV Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mulder & Schneider BV verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens opgevraagd worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mulder & Schneider BV verwerkt jouw email adres voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief. - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Mulder & Schneider BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Jij (als lid) geeft zelf aan wat voor notificatie je wenst te ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mulder & Schneider BV bewaart jouw gegevens tot het moment dat jij zelf jouw account verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mulder & Schneider BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Nooit met commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mulder & Schneider BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Mulder & Schneider BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Mulder & Schneider BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Mulder & Schneider BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]